Геодезически услуги в областта на кадастъра

промяна границите на имоти

Изработване на проекти за промяна на границите на имоти при прилагане на ПУП, отстраняване на непълноти и грешки в кадастралната карта, обособяване на имоти, съгласно документ за собственост и др.

нанасяне на сгради

Изработване на проекти за нанасяне на новопостроени сгради, промяна в контура на съществуващи сгради, делба и обединяване на сгради.

нанасяне на самостоятелни обекти

Изработване схеми на самостоятелните обекти в сграда (жилищни апартаменти, търговски обекти, гаражи и др.) по архитектурни чертежи или след направен оглед на място.

Е Гео Дизайн Самостоятелен обект
Е Гео Дизайн Удостоверение за идентичност
удостоверения за идентичност

Издаване на удостоверения за идентичност между обект от кадастралната карта и описан в документ за собственост имот, сграда или самостоятелен обект; Определяне на площ по контролно геодезическо заснемане и издаване на удостоверение за площ на самостоятелен обект.