Геодезически услуги в инвестиционното проектиране

Комбинирани скици

Изработване на комбинирани скици за издаване на виза за проектиране.

Инвестиционен проект по част Геодезия

Вертикално планиране, Трасировъчен план и картограма на земните маси.

Трасиране

Извършване на трасировъчни дейности в различните етапи на строителство.