Услуги в областта на геодезията

геодезическо заснемане за проектиране

Извършване на геодезическо заснемане, необходимо за нуждите на проектирането – съществуващи сгради и огради, настилки, дървесна растителност, терен и др.

 

Е Гео Дизайн Геодезическо заснемане на сграда
геодезическо заснемане на новопостроени сгради и подземни проводи

Извършване на геодезическо заснемане, необходимо за отразяване на новопостроени обекти в кадастралната карта и кадастралния план на територията. Заснемане на новопостроени подземни проводи – ВиК, ел., топлопроводни, газопроводни трасета.

геодезическо заснемане на самостоятелни обекти

Извършване на заснемане на апартаменти, гаражи и търговски обекти за определяне на тяхното местоположение и граници при липса на архитектурни чертежи. 

Е Гео Дизайн Геодезическо заснемане на самостоятелен обект
Заснемане за определяне на площ
ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ за опредеяне на площ

Извършване на заснемане за определяне на площ на апартаменти, гаражи, търговски обекти и др.

КОНТРОЛНО ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ

Извършване на контролни заснемания – за достигнати нива при строителство (кота нула, корниз, било), заснемане за търпимост, заснемане за определяне на обеми на земни маси и др.

Е Гео Дизайн Контролно геодезическо заснемане