Геодезически услуги в устройственото планиране

Комбинирани скици

Изработване на комбинирани скици за съответствие между действащи и стари регулационни и кадастрални планове.

Мотивирано предложение и проект за изменение на план за регулация

Изработване на проекти за обособяване на УПИ; делба или обединяване на имоти; урегулиране на територии.

Нивелетен проект и трасиране на осови точки

Изработване на нивелетни проекти за улици и улични участъци; проекти за трасиране на осови точки при прилагане на регулационни планове.