Геодезически услуги - Е Гео Дизайн ЕООД - Геодезия, кадастър, проектиране

Често задавани въпроси

Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) издава скици и схеми, които са необходим документ при различни дейности (покупко-продажба, дарение, прехвърляне на имот и др.) На тези скици или схеми е упоменато местоположението на обекта и са вписани данни за неговата собственост.

Каква е разликата между скица и схема?

 • Скица се издава за имот или за сграда;
 • Схема се издава за жилищен апартамент, гараж, търговски обект или друг вид самостоятелен обект на собственост в сграда.

След влизането в сила на кадастралната карта за всяка територия, всички жилищни апартаменти, гаражи, търговски обекти и др. се отразяват като самостоятелните обекти на собственост в сгради. Така те получават уникален идентификационен номер – идентификатор. За всеки обект се вписват данни за неговата собственост, площ и прилежащи части, съгласно актуален документ за собственост. 

За извършване на редица дейности (покупко-продажба, прехвърляне, ипотека и др.) е необходимо да разполагате със схема на Вашия имот от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. В тази схема е показано разположението на Вашия имот в съответната сграда, неговата площ, както и данни за собствениците и документите, удостоверяващи тези права.

Дали е отразен Вашият имот в кадастралната карта може да проверите в електронната система на Агенцията по геодезия, картография и кадастър:https://kais.cadastre.bg/bg.

Ако при изработването на кадастралната карта е допусната грешка и вашият жилищен апартамент, гараж, търговски обект или друг вид самостоятелен обект в сграда не е отразен (или е отразен неправилно), Вие не можете да получите схема на обекта. Необходимо е първо да се отстрани съответната непълнота или грешка в кадастралната карта. Това се прави от правоспособно лице – геодезист, което изработва проект за изменение на кадастралната карта.

След влизането в сила на кадастралната карта за всяка територия, всички жилищни апартаменти, гаражи, търговски обекти и др. се отразяват като самостоятелните обекти на собственост в сгради. Така те получават уникален идентификационен номер – идентификатор. 

Схема на самостоятелен обект в сграда – какво съдържа:

Схема на самостоятелен обект в сграда се издава от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. В нея са описани:

– идентификатор на обекта – уникален номер;

– заповед, съгласно която е одобрена съответната кадастрална карта;

– адрес на обекта;

– предназначение на обекта – жилище, апартамент, гараж, търговки обект и т.н. ;

– площ на обекта, съгласно документ за собственост;

– прилежащи части към обекта – мазета, тавани, паркоместа и др.;

– съседи;

– данни за собственици и документите, удостоверяващи правото на собственост.

Издаване на схема на самостоятелен обект в сграда:

За да получите този документ е необходимо да подадете заявление  в съответната Служба по геодезия, картография и кадастър, като приложите актуален документ за собственост и заплатите съответната такса.

Друг вариант е да се свържете с правоспособно лице по кадастъра, което съгласно чл. 56 от ЗКИР може да подпише и да Ви предостави схемата.

Необходимо е да знаете, че е възможно да съществуват непълноти и грешки в одобрената кадастрална карта, които трябва да бъдат отстранени, за да получите Вашата схема.

Необходимите документи, които трябва да бъдат предоставени на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) при подаване на заявление за издаване на скица или схема, са следните:

 • Документ за собственост или друго вещно право или документ, удостоверяващ наличието на правен интерес (удостоверение за наследници; съдебно решение; документ, предоставящ право на управление  или др.);
 • Пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник;
 • Копие от скица за имота от архивен кадастрален и/или регулационен план (при наличие);
 • Само за схема на самостоятелен обект в сграда – Копие от архитектурен план (при наличие и невъзможно еднозначно индивидуализиране на обекта).

В някои случаи документът за собственост не е достатъчен и от Агенцията по геодезия, картография и кадастър могат да изискат допълнителни документи. Причини за това могат да бъдат различни:

 • документът за собственост е стар и описаните в него адреси, местоположение и номера на имоти вече не са актуални;
 • в документа за собственост не е описано достатъчно ясно местонахождението на обекта (адрес, етаж и т.н.);
 • в документа за собственост липсва площ на самостоятелния обект в сграда.

Тези несъответствия не дават възможност за еднозначно идентифициране на съответния обект и правилно отразяване на неговата собственост.

В такива случаи е необходимо изработване на допълнителни документи, като удостоверение за идентичност,  комбинирана скица или геодезическо заснемане, в зависимост от конкретния случай.  Те се изработват и подписват от правоспособно лице – геодезист.

За да получите схема от Агенцията по геодезия, картография и кадастър на апартамент, гараж или търговски обект е необходим документ за собственост за съответния обект. По описаните в него адрес и местоположение се прави идентичност с обект от одобрената кадастрална карта. Този обект има уникален номер, наречен идентификатор.

Често в документи за собственост, издадени преди влизането в сила на съответната кадастрална карта за района, обектът  е описан по стари планове и/или адреси, или неговото разположение в сградата не е достатъчно точно определено. Поради тази причина не е възможно еднозначно идентифициране на вашия имот с обект от кадастралната карта.

В такива случаи от Агенцията по геодезия, картография и кадастър изискват допълнително да се предостави удостоверение за идентичност, изработено от правоспособно лице по ЗКИР – геодезист.

За изработването на този документ е необходимо:

– копие от документа за собственост;

– копие от одобрени архитектурни проекти, ако са налични такива;

– оглед на място за удостоверяване на точното местоположение на обекта.

 

Геодезическото заснемане на даден имот отразява всички съществуващи на място ситуационни елементи и данни за терена. На геодезическата снимка се изобразяват в подходящ мащаб сгради и огради, улици, алеи, дървесна растителност, изградени на място настилки, бордюри, подпорни стени и откоси, шахти, стълбове и др. Нанася се и информация за височинното положение на тези елементи и се изобразяват особеностите на релефа. 

Върху геодезическото заснемане се отлагат границите на съответния имот по одобрена кадастрална карта, както и действащ към момента план за регулация.

За да се направи геодезическо заснемане е необходимо да бъде осигурен достъп до имота и теренът да бъде достъпен и проходим.  

При наличие на действащи или стари скици и други документи, касаещи границите на имота, добре е те да бъдат предварително предоставени.

Геодезическото заснемане може да послужи за:

 • основа за проектиране при изработване на инвестиционни проекти;
 • контрол по време на строителство;
 • изработване на проекти за изменение на границите на имоти;
 • нанасяне на новопостроени сгради в кадастралната карта;
 • отразяване на новоизградени трасета на подземни проводи.

Всеки инвестиционен проект се състои от отделни части – архитектурна, конструктивна, електрическа, водоснабдяване и канализация, паркоустройство и благоустройство, геодезическа и др. Въз основа на одобрените инвестиционни проекти се издава разрешение за строеж.

Частта Геодезия е задължителна при изработването на инвестиционни проекти за всички категории строежи. Той се изработва в съответствие с визата за проектиране и предвижданията на проектите по останалите части. За основа при проектирането е необходимо геодезическо заснемане в обхвата на бъдещото строителство.

Самият проект по част Геодезия се състои от:

Трасировъчен план с координати на точки на новопроектираните обекти, контролни отстояния и координатен регистър на изходните точки, които ще бъдат използвани в процеса на строителство;

Проект за вертикално планиране, с който се решава височинното разположение на новопроектираните обекти: кота нула на новопроектирани сгради, проектни нива и наклони на площадки, паркинги и обслужващи алеи, стъпала, подпорни стени и откоси. С вертикалната планировка се осигурява обвързване със съществуващото застрояване и инфраструктура;

Картограма на земните маси – определя обемите на изкоп и насип, необходими за предвиденото в проекта благоустрояване. Изчисленията се правят съобразно нивото на съществуващия и проектния терен, вземайки предвид дебелината на настилките, предвидени за полагане.