За нас

Е Гео Дизайн

Е Гео Дизайн ЕООД е геодезическа фирма, предлагаща висококачествени и комплексни  геодезически и консултантски дейности. Основните услуги, които предлагаме, са извършване на геодезическо заснемане, изработване на проекти за промяна на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), проекти свързани с устройственото и инвестиционно проектиране, всякакви видове трасировъчни дейности и GPS измервания.

 

Това, към което се стремим, е предоставяне на качество, коректност и бързина при изработването на проектите и обслужването на нашите клиенти.

 

Е Гео Дизайн ЕООД работи с висококвалифицирани специалисти и правоспособни лица, притежаващи пълна проектантска правоспособност от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и правоспособност за извършване на дейности по кадастъра.

д-р инж. Емилия Илиева

инж. Емилия Илиева е управител и главен проектант в Е Гео Дизайн ЕООД. Завършва Софийска Математическа Гимназия, a през 2011 г. – Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), специалност Геодезия

От тогава работи и се развива професионално в областта на геодезията, по-конкретно: устройственото и инвестиционно проектиране, геодезически заснемания, дейности по кадастъра и кадастралните карти и др.

През 2016 г. защитава дисертационен труд, свързан с проблемите на вертикалното планиране и отводняването на улични пространства.

От 2014 г., успоредно с проектантската си дейност, преподава в катедра “Приложна геодезия” към Геодезически факултет на УАСГ, където обучава студенти от различни курсове по дисциплините ПУП, Вертикално планиране и Инженерна геодезия

Емилия Илиева - управител на Е Гео Дизайн