Е гео дизайн предлага геодезически услуги в следните области:

Устройствено планиране

Е Гео Дизайн извършва геодезически услуги, свързани с урегулиране на територията – определяне границите на урегулирани имоти, квартали и улици.

За тази цел, фирмата предлага изработване на:

 • комбинирана скица;
 • мотивирано предложение за изменение на план за регулация;
 • проект за изменение на план за регулация;
 • нивелетен проект;

Инвестиционно проектиране

Е Гео Дизайн извършва геодезически дейности, свързани с издаване на разрешение за строеж и геодезически дейности, необходими в етапа на строителство.

За тази цел, фирмата предлага изработване на:

 • комбинирана скица;
 • инвестиционен проект по част Геодезия, включващ проект за вертикално планиране, трасировъчен план и картограма на земните маси;
 • геодезическо заснемане на съществуващия релеф;

Консултантски услуги

Е Гео Дизайн извършва консултантски услуги в областта на геодезията, свързани с технически и административни процедури, законови разпоредби и др.:

 • консултация  при процедиране на проекти, свързани с кадастър и кадастралната карта;
 • консултация  при процедиране на проекти, свързани с инвестиционно и устройствено проектиране;
 • съдействие при вадене на скици от Агенция по геодезия, картография и кадастър;
 • съдействие при вадене на схеми от Агенция по геодезия, картография и кадастър;
 • консултация при покупка на имот; 

Кадастър

Е Гео Дизайн извършва геодезически дейности, касаещи нанасяне на обекти и данни за собственост в кадастралната карта или кадастрален план.

За тази цел, фирмата предлага изработване на:

 • проект за изменение на кадастралната карта при промяна на граници на имот;
 • проект за отстраняване на непълноти и грешки в  кадастралната карта;
 • проект за нанасяне на новопостроени сгради;
 • проект за отразяване на самостоятелни обекти на собственост в сгради;
 • удостоверение за идентичност;

Геодезия

Е Гео Дизайн извършва различни видове геодезическо заснемане – заснемане за проектиране, контролни заснемания, заснемане на новопостроени сгради, заснемане за определяне местоположението и площта на самостоятелни обекти и др.

За тази цел, фирмата предлага изработване на:

 • контролно геодезическо заснемане;
 • геодезическо заснемане за търпимост;
 • геодезическо заснемане на новопостроена сграда;
 • геодезическо заснемане на новоизградени подземни проводи и съоръжения;
 • геодезическо заснемане за проектиране;
 • геодезическо заснемане за определяне местоположението и площта на самостоятелни обекти;
 • геодезическо заснемане за изчисляване на обеми на земни маси;