Свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра от АГКК.

Удостоверение за пълна проектантска правоспособност.

Диплома за придобита образователна и научна степен Доктор.